"Sellele, kes istub aujärjel, ja Tallele olgu kiitus ja au ja austus ja vägi ajastute ajustuteni."  (Ilm.5:13)
Piiblist võime lugeda kolmest Jeesuse tulekust siia maailma. Esimene toimus ca 2000 aastat tagasi ja lõppes Tema ristilöömisega Kolgatal. Just seal Kolgatal saavutati see võit, mis annab Talle võimaluse tulla teist korda, et meid siit vabastada.

Teisel tulemisel Tema seda Maad ei puuduta - siis Ta tuleb vabastama neid, kes on leidnud Temas oma Vabastaja ja Issanda ning kes on õppinud lootma Tema armu peale. See on sündmus, mida kõik see aeg (Tema lahkumisest alates) on oodatud.
Jumal on andnud kolme ingli sõnumi just selleks, et inimesi ettevalmistada Jeesuse teiseks tulemiseks.

On veel ka kolmas Jeesuse tulek - see on patu hävitamine ja meie Maa uueks loomine. Samas on see ka Jeesuse Kuningaks kroonimise hetk.

Siin leheküljel käsitleme teemasid, mis on seotud peamiselt Jeesuse 2. tulemisega. Üheks Jeesuse viimaseks sõnumiks meile on just kolme ingli sõnum.

Kolme ingli sõnum lühidalt - mis kuulutus see on? Miks see on oluline minule?
Valeprohvetid - kuidas ära tunda valekuulutust?
...

Aja jooksul lisandub siia mitmeid Jeesuse teise tulekuga seotud teemasid lisaks. Vaata uuesti mõne aja pärast!

Jeesuse tuleku eelsele ajale on eriliselt suunatud Laodikea sõnum. Jumal soovib juhtida meie tähelepanu teatud probleemidele, mis takistavad Tema tulekut. Paraku see ei ole ainult Jumala probleem - ka meie peame jätkuvalt kannatama meie ümber toimuva laostumise keskel, seeasemel et...
Laodikea seeria on alles valmimisjärgus, kuid lähema aasta jooksul jõuab loodetavasti ka siia lehele.

     1. Sissejuhatus
     2. Mõistulugu pääsemisest
     3. Nõnda ütleb Issand
     4. Külm vs kuum 
     5. Põhjuse ja tagajärje vältimatu seos
     6. Petetud: Luciferi soov olla sõltumatu 
     7. Nõuanne – lahendus 
     8. Miks me ei soovi pääseda kaosest - karistav Jumal
     9. Kahetsemine kui paratamatus 
   10. Ukse avamisest vabadusse 
   11. Kohustus võita. Jälle põhjus ja tagajärg
   12. Pitseerimine ja lõplik vabanemine


 SUUR VÕITLUS - see on E.G.White'i raamat, mis käsitleb sündmusi perioodist, kus lõppes piibli kaanon. Lühidalt võiks väita, et    tegu on ristikoguduse ajalooga. Ometi selle raamatu viis viimast peatükki kirjeldavad meile tulevasi sündmusi - Jeesuse tulekule  vahetult eelnevast kuni patuajaloo viimaste hetkedeni. Nende viie peatüki juures on oluline, et see ei ole lihtsalt ühe inimese isiklik  arusaam või tema soovunelma kirjeldus. Me kõik unistame ja vahel ka fantaseerime - antud juhtumil ei ole tegu millegi seesugusega. See raamat on koostatud Jumala vahetul juhtimisel ja Tema poolt inspireerituna.
Ja nagu Peetruski kinnitab: "Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohvetikuulutus kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks." (2.Pe.1:20). Jumal õnnistagu Sind ja avagu Sinu ees see vabaduse tee.

        38. peatükk - Viimane hoiatus

        39. peatükk - Viletsusaeg

        40. peatükk - Jumala rahva vabastamine

        41. peatükk - Laastatud maa

        42. peatükk - Võitlused on lõppenud